Tag Archives: รัชเซีย

ประเทศไทยจะผลิตเนื้อสุกรป้อนสู่ตลาดรัสเซีย

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าเสรี โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า โดยขณะนี้ประเทศไทยได้ส่งออกเนื้อสุกรสดชุดปฐมฤกษ์ไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ภายหลังจากที่ทางการรัสเซียส่งผู้แทนมาตรวจสอบระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และเปิดไฟเขียวอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยไปรัสเซียและกลุ่มประเทศ Customs Union เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ขบวนคาราวานตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรสดชุดปฐมฤกษ์ของการส่งออก ไปยังรัสเซียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี้ ประกอบด้วยเนื้อสุกรแช่แข็ง 48 ตัน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และสมาคม ผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นต้น ทำให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการควบคุมสินค้าทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับฟาร์มสุกร กระทั่งถึงโรงฆ่าและการแปรรูป” รัสเซียมีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 ตัน จากปริมาณความต้องการสุกรทั้งหมดปีละ 10 ล้านตัว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ขยายกำลังการผลิตเนื้อสุกรให้มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on ประเทศไทยจะผลิตเนื้อสุกรป้อนสู่ตลาดรัสเซีย